Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace

tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

 

Školní rok

Informace k zápisu do I. tříd

Zapisujeme žáky pro školní rok 2022/2023 do Základní školy Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace.

Zápis do I. tříd je stanoven podle § 36 odst. 4 školského zákona v termínu 1. až 30. dubna 2022.

V naší škole proběhne zápis do I. tříd v hlavní budově ve středu 20. dubna 2022 a ve čtvrtek 21. dubna 2022 vždy od 13.30 do 17.30 hod. tradičním způsobem, tj. předáním žádosti o přijetí a krátkým rozhovorem pedagoga s předškolákem. Pro zápis dětí do I. tříd v městské části Praha 5 zákonní zástupci využijí aplikace https://zapisdozs-praha5.praha.eu.  Do této aplikace zaregistrují údaje svého dítěte a následně si vytisknou žádost o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky (v případě žádosti o odklad nepředávejte škole žádost o přijetí).

V rezervačním systému aplikace si zákonný zástupce předem určí čas návštěvy, předání dokumentů a rozhovor s dítětem proběhne v určených učebnách školy.

Pro rychlé vyřízení přijímání žádostí žádáme zákonné zástupce, aby přicházeli s vyplněnou a podepsanou žádostí, s připraveným rodným listem a občanským průkazem.

K povinné školní docházce je třeba přihlásit:

- dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne věku 6 let

  (tj. dítě narozené od 1. září 2015     do 31. 8. 2016)

- děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Lze přihlásit i dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022, je-li přiměřeně duševně a tělesně vyspělé a zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (SPC, PPP).

Žádost může podat i jen jeden z rodičů (přihláška podepsaná jedním rodičem má stejnou váhu jako přihláška podepsaná oběma rodiči). Uvedené platí za předpokladu dobré víry ředitele školy, tzn., že nemá pochybnosti o shodném názoru rodičů.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy na základě žádosti podané osobně, prostřednictvím datové schránky, schránky na bráně školy, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě a v případě záporného rozhodnutí je doručováno prostřednictvím datové schránky (pokud ji má zákonný zástupce zřízenu), do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte nebo doporučeně poštou.

Před vydáním rozhodnutí musí být účastníkovi dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Zákonný zástupce účastníka řízení, kterým je dítě, může podat odvolání proti rozhodnutí příspěvkové organizace, zastoupené ředitelem školy, v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po oznámení. Odvolání podává zákonný zástupce k MHMP prostřednictvím školy.

-----------------------------------------------------------------------------------

Kritéria pro přijetí do prvních tříd v Základní škole Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720 pro školní rok 2022/2023

Školské obvody (spádové ulice školy):

http://www.praha.eu/file/3105617/vyhlaska_c._4.pdf

1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu základní školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v dané městské části, jehož sourozenec se v ZŠ Podbělohorská již vzdělává.

3. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území městské části Praha 5.

4. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v hlavním městě Praha.

V případě, že počet spádových dětí s přednostním právem na přijetí přesáhne kapacitu školy, tak se jako řešení nabízí losování. U nepřijatých spádových uchazečů trvá povinnost obce zajistit docházku v základní škole (stanovisko odboru legislativy MŠMT). K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování proběhne za účasti pověřené ředitelky školy (nebo zástupkyně pověřené ředitelky školy), zástupce z řad pedagogů a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. O výsledku losování bude zhotoven a zveřejněn protokol.

Kritériem pro přijetí není pořadí, v jakém byly děti zapsány.

-----------------------------------------------------------------------------------

Kapacita 1. ročníků ve školním roce 2022/2023 umožňuje přijmout 54 dětí.

O odklad povinné školní docházky dítěte žádá zákonný zástupce ředitele spádové školy.  Podepsanou žádost o odklad, vygenerovanou z aplikace, je třeba doručit škole v době stanoveného zápisu, tj. do 30. 4. 2022.

K žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

-----------------------------------------------------------------------------------

Před vydáním rozhodnutí má účastník právo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

S podklady se lze seznámit v kanceláři školy ve dnech:

středa 27. 4. 2022 od 12.00 do 16.00 hod.

čtvrtek 28. 4. 2022 od 12.00 do 15.00 hod.

Případně v jiném termínu po předchozí domluvě.

e-mail: reditelna@podbelohorska.cz

tel.: 257 211 633



Kurzy češtiny pro cizince – léto 2022
 

V termínech 15. 8. – 19. 8. a 22. 8. – 26. 8. 2022 nabízí agentura Sportjoy v Praze 5 ve školách ZŠ Barrandov, ZŠ Vladislava Vančury a OC Galerie nový letní intenzivní kurz pro cizince, který je vhodný pro děti od 3 do 15 let.

Kurz je vhodný pro děti, jejichž mateřský jazyk není čeština. Děti si v kurzu ujasní gramatická pravidla, rozšíří slovní zásobu a rozmluví se před návratem do školy. Učení probíhá hravou a kreativní formou se zapojením pohybu a ukázek využití v praxi.

Lekce povedou učitelé češtiny a lektoři zaměření přímo na výuku češtiny pro cizince.

Děti jsou rozděleny podle věku a úrovně znalosti českého jazyka.

Kurz je pětidenní a ve formě příměstského tábora.

Kurz stojí 2.950,- Kč pro sourozence a 3.150,- Kč pro jednotlivce. V případě podpory Hlavního města Prahy a městské části Praha 5 bude kurz částečně dotován. V ceně je zahrnuta strava, didaktické pomůcky a výlet.

Na letní kurz bude navazovat celoroční kurz češtiny pro cizince a děti mohou plynule pokračovat ve zdokonalování znalostí z českého jazyka.

Na stránce https://www.sportjoy.cz/cz/czechjoy-skolaci naleznete  potřebné informace a stránka je taktéž v anglickém jazyce. Kontakt info@sportjoy.cz


Organizace školního roku 2021/2022

Začátek vyučování

1. 9. 2021 (st)

Podzimní prázdniny

27. 10. – 29. 10. 2021 (st - pá)

Vánoční prázdniny

23. 12. – 2. 1. 2022 (ct – ne)

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022 (pá)

Jarní prázdniny

7. 3. – 13. 3. 2022 (po – ne)

Velikonoční prázdniny

14. 4. 2022 (čt)

Konec vyučování

30. 6. 2022 (čt)

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022 (pá – st)




Plán třídních schůzek - od 17.30 hod.

I. třídy - 1. 9. 2021 - od 17.00 hod.

II. - V. třídy - 9. 9. 2021 od 17.30 hod.

25. 11. 2021 - I. - V. třídy

20. 1. 2022 - I. - V. třídy

17. 3. 2022 - I. - V. třídy - změna - z organizačních důvodů 7. 4. 2022

23. 6. 2022 - I. - V. třídy



Zvonění ve škole a přestávky

Dopolední vyučování:

1. hodina  8:00 -  8:45
2. hodina  8:55 -  9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 11:00 - 11:45
5. hodina 11:55 - 12:40
 

 

© ZŠ Podbělohorská