Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace

tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

 


Základní informace

Jsme škola I. stupně 1.-5. ročník. Do areálu školy patří zahrada se školním hřištěm, pavilon I. tříd a tělocvična, vše v pěkném klidném prostředí vilové čtvrti nad parkem Klamovka. Úspěšně usilujeme o udržení rodinného charakteru malé školy, která je již v Praze pomalu ojedinělá.

 

Hlavní motto školy "Dobrý začátek vede k dobrému konci"

Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu "Dobrý začátek". Všechny směry výchovně vzdělávací práce jsou zajištěny stálými, kvalifikovanými a zkušenými pedagogy. Máme stabilní, plně aprobovaný učitelský sbor. Od 1.1.2000 jsme v právní subjektivitě. Ve škole probíhá logopedická náprava. Učitelé úzce spolupracují s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 5 a PhDr. Janou Kluckou, která pravidelně dochází na konzultace s p. učitelkami popř. s rodiči.

Od II. tříd povinná výuka Aj. 

Každá třída vyjíždí jednou za rok na školu v přírodě.


Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

                         

             Součástí projektu MČ Praha 5 „S nadhledem na síti“ je edukační a preventivní kampaň zaměřená na bezpečnost dětí na sociálních sítích.

více na www.detstvionline.cz


SWOT analýza – výsledky šetření

Základem akce bylo dotazníkové šetření, které realizovala MČ Praha 5 u škol, kterých je zřizovatelem. Šetření proběhlo elektronickou formou během měsíců května a června. Cílem bylo poznat silné a slabé stránky práce škol, pojmenovat možné hrozby a hledat příležitosti dalšího rozvoje.

Dotazníky byly připraveny pro skupiny respondentů – rodiče, žáci, pedagogičtí, nepedagogičtí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci školy.  Na základě vstupních dat došlo k vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí i hrozeb školy a všechny získané údaje se staly podkladem pro formulaci výsledků celkové analýzy školy. Ke stažení zde.

Všem respondentům děkujeme za čas věnovaný dotazníkům, za ochotu zamyslet se nad prací školy.


Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Martin Krupa
Zástupkyně ředitele školy:
Mgr. Šárka Levíčková
Výchovná poradkyně: Mgr. Barbora Kuznická
Hospodářka školy: Alena Dvořáková

 

Seznam členů školské rady:

za pedagogy: Mgr. Marie Štolcová
  Mgr. Lada Markovičová
za rodiče: Krylová Ivana
  Kotaška Miroslav
za MČ Praha 5: Mgr. Vít Šolle
  Bc. Lukáš Herold

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019-20

Výroční zpráva 2020-21

Výroční zpráva 2021-22

Ekonomické ukazatele

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2023

Střednědobý výhled 2020-2021

Střednědobý výhled 2021-2022

Střednědobý výhled 2022-2023

Střednědobý výhled 2023-2024

Střednědobý výhled 2024-2025

  

Školní vzdělávací program

ŠVP - škola

ŠVP - školní družina

 

Minimální preventivní program

rok 2020-2021

 

© ZŠ Podbělohorská