Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace

tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

 

Školní rok

Antigenní testování

Je nutnou podmínkou účasti na prezenční výuce. Testovat se nemusí děti, které se prokážou potvrzením, že prodělaly COVID-19 v posledních 90 dnech. Dále se testování neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy“

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Testování budeme provádět dvakrát týdně – pondělí a čtvrtek během první vyučovací hodiny ve třídě. Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, otestujeme ho v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. Testování je dobrovolné - pokud rodiče nesouhlasí s testováním, jejich děti zůstávají doma. Pokud jste rozhodnuti netestovat a nechodit prezenčně do školy, informujte, prosím, třídní učitelku. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

V případě pozitivního testu v pondělí je žák odeslán domů, podstoupí test PCR. V případě pozitivního testu ve čtvrtek je žák odeslán domů a spolu s ním celá třída. Pokud se pozitivita žáka potvrdí PCR testem, zůstává třída v karanténě doma a všichni žáci podstoupí PCR testy. Pokud se pozitivita žáka nepotvrdí, vrací se všichni do školy.

Přítomnost rodičů u testování je možná pouze u žáků 1. – 3. ročníku v případech, kdy žák není schopen provést test sám. Pokud mají rodiče zájem být u testování přítomni, informují e-mailem třídní učitelku.


Informace k průběhu zápisu

ZÁPIS
V souladu s pokyny MŠMT nemůže proběhnout zápis do prvních tříd tradičním způsobem, tedy ve školách za přítomnosti předškoláků, rodičů a zaměstnanců školy.

Pro zápis dětí do prvních tříd v městské části Praha 5, na školní rok 2021/2022, mohou zákonní zástupci využít aplikaci https://zapisdozs-praha5.praha.eu. Do této aplikace zaregistrují údaje svého dítěte a následně si mohou vytisknout žádost o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky (v případě žádosti o odklad s oběma přílohami, nepředávejte škole žádost o přijetí).

Vytištěnou a podepsanou žádost doručí zákonný zástupce škole. Může k tomu využít soukromou datovou schránku, email s elektronickým podpisem, poštovní doručení nebo osobní předání zaměstnancům školy. V žádosti lze v poznámce uvést např. informaci o sourozenci ve škole, upozornit na speciálně vzdělávací potřeby dítěte.

Preferujeme osobní předání, které je možné ve dnech 14. 4. a 15. 4. 2021 vždy od 14.00 do 17.00 hod. V rezervačním systému aplikace si zákonný zástupce předem určí čas předání dokumentů v určených místnostech školy, při zachování platných hygienických předpisů.

Pro rychlé vyřízení přijímání žádostí žádáme zákonné zástupce, aby přicházeli s vyplněnou a podepsanou žádostí, s připraveným rodným listem dítěte a občanským průkazem.

odklad školní docházky žádá zákonný zástupce ředitele spádové školy. Podepsanou žádost o odklad (doporučujeme generovat z aplikace) je třeba doručit škole v době zápisu (nejdéle však do 30. 4. 2021). K žádosti doložte doporučení z poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.


Směrnice:
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19Organizace školního roku 2020/2021

Začátek vyučování

1. 9. 2020 (út)

Podzimní prázdniny

29. 10. – 30. 10. 2020 (čt - pá)

Vánoční prázdniny

23. 12. – 3. 1. 2021 (st – ne)

Pololetní prázdniny

29. 1. 2021 (pá)

Jarní prázdniny

22. 2. – 28. 2. 2021 (po – ne)

Velikonoční prázdniny

1. 4. 2021 (čt)

Konec vyučování

30. 6. 2021 (st)

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021 (čt – út)
Plán třídních schůzek - od 17.30 hod.

I. třídy - 1. 9. 2020 - od 17.00 hod.

II. třídy - 10. 9. 2020 od 17.30 hod.

26. 11. 2020

21. 1. 2021

25. 3. 2021 - on-line - upřesní tř. učitelky

24. 6. 2021Zvonění ve škole a přestávky

Dopolední vyučování:

1. hodina  8:00 -  8:45
2. hodina  8:55 -  9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 11:00 - 11:45
5. hodina 11:55 - 12:40
 

 

© ZŠ Podbělohorská