Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720


tel.:
+ 420 257 211 633

email:
zs.podbelohorska@educ.cz

IČ 69781885

 

Školní rok

        

Informace o zápisu dětí do I. tříd:


Zápis do I. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhl
ve středu 3. a ve čtvrtek 4. dubna 2019 v hlavní budově školy 
vždy od 13.30 - 17.30 hod. 

    Ke školní docházce je třeba přihlásit děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku
6 let (narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013)

   K zápisu se v řádném termínu dostaví i děti, které měly na rok 2018/2019 povolený odklad povinné školní docházky.

    Zápis dětí, kterým bude 1. září méně než 6 let:

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1. 9. – 31. 12. 2013 a Vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

Potřebné doklady k zápisu:  

    - Rodný list dítěte (u cizinců pas)

   - Občanský průkaz zákonného zástupce (doklad o trvalém pobytu/bydlišti Vašeho   dítěte)

   Abychom Vám ušetřili čas, stáhněte si z webových stránek „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a „Zápisní list pro školní rok 2019/2020“. Všechny můžete doma v klidu vyplnit a k zápisu jenom přinést. Tiskopisy odevzdáte paní učitelce, která se bude u zápisu věnovat Vašemu dítěti.

   Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - formulář bude k dispozici ve dnech zápisu ve škole nebo v elektronické podobě zde

   Zápisní list - formulář bude k dispozici ve dnech zápisu ve škole nebo v elektronické podobě zde

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházky na školní rok 2019/2020 pro Vaše dítě, je potřeba nejpozději v den zápisu podat „Žádost o odklad povinné školní docházky“ spolu s povinnými dokumenty:

    Doporučení školského poradenského zařízení

     (pedagogicko-psychologická poradna, SPC)

    Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 

Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro naši školu:

Kuncova 1580/1, 150 00 Praha 5

Tel. 251 611 803, 251 613 572

Kritéria přijetí do prvních tříd v Základní škole Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720

Školské obvody (spádové ulice školy): OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
o školských obvodech základních škol
 

1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu základní školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v dané městské části, které má sourozence v ZŠ Podbělohorská.

3. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území městské části Praha 5

4. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v hlavním městě Praha.

Poznámky: 

V případě, že počet spádových dětí s přednostním právem na přijetí přesáhne kapacitu školy,  bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. Případné losování proběhne do 30. 4. 2019, bude o něm zhotoven protokol.

Kritériem pro přijetí není pořadí, v jakém byly děti zapsány.

Kapacita školy umožňuje ve školním roce 2019/2020 otevřít dvě I. třídy do maximálního počtu 56 žáků.

20. února 2019

 

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy

 

Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly bude uvedeno na webových stránkách školy v sekci "Aktuálně" a ve vývěsce školy do 30. 4. 2019. 

Informativní schůzka pro rodiče žáků přijatých do I. tříd se bude konat v červnu 2019 (bude včas upřesněno)

   

     


Organizace školního roku 2018/2019

Začátek vyučování

3. 9. 2018 (po)

Podzimní prázdniny

29. 10. – 30. 10. 2018 (po - út)

Vánoční prázdniny

22. 12. – 2. 1. 2019 (so – st)

Pololetní prázdniny

1. 2. 2019 (pá)

Jarní prázdniny

11. 2. – 17. 2. 2019 (po – ne)

Velikonoční prázdniny

18. 4. 2019 (čt)

Konec vyučování

28. 6. 2019 (pá)

Hlavní prázdniny

29. 6. – 1. 9. 2019 (so – ne)Plán třídních schůzek - od 17.30 hod.

I. třídy - 3. 9. 2018 - od 17.00 hod.

II. třídy - 6. 9. 2018 od 17.30 hod.

29. 11. 2018

24. 1. 2019

21. 3. 2019

20. 6. 2019
Zvonění ve škole a přestávky

Dopolední vyučování:

1. hodina  8:00 -  8:45
2. hodina  8:55 -  9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 11:00 - 11:45
5. hodina 11:55 - 12:40
 

 

© ZŠ Podbělohorská