Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720


tel.:
+ 420 257 211 633

email:
zs.podbelohorska@educ.cz

IČ 69781885

 


Organizace školního roku 2017/2018

Začátek vyučování

4. 9. 2017 (po)

Podzimní prázdniny

26. 10. – 27. 10. 2017 (čt, pá)

Vánoční prázdniny

23. 12. – 2. 1. 2018 (so – út)

Pololetní prázdniny

2. 2. 2018 (pá)

Jarní prázdniny

5. 2. – 11. 2. 2018 (po – ne)

Velikonoční prázdniny

29. 3. – 30. 3. 2018 (čt, pá)

Konec vyučování

29. 6. 2018 (pá)

Hlavní prázdniny

2. 7. – 31. 8. 2018 (po – pá)Plán třídních schůzek - od 17.30 hod.

4. 9. 2017 – 17.00 (pouze I. třídy)

7. 9. 2017 – 17.30 (II. – V. třídy)

23. 11.  2017

18. 1. 2018

22. 3. 2018

21. 6. 2018

 ____________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za zájem o naši školu. Věříme, že u nás budou Vaše děti spokojeny. Níže najdete seznam přijatých dětí do prvních tříd pro školní rok 2018/19. Rozhodnutí o přijetí rozesílat nebudeme.

V případě, že se rozhodnete pro jinou školu, oznamte nám tuto skutečnost neprodleně. Děkujeme.

Seznam přijatých žáků do I. tříd – školní rok 2018/19

(včetně žáků vzdělávaných podle § 38)

101

102

103

104

109

120

121

123

124

125

126

128

129

130

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

153

154

155

156

201

202

203

204

205

207

208

209

210

211

220

221

222

223

225

226

227

228

229

230

231

232

233

240

241

242

243

246

248

249

250

251

 

 

 17. 4. 2018

_____________________________________________________________________________________

Zápis do I. tříd

 

Informace o zápisu dětí do I. tříd:

Zápis do I. tříd pro školní rok 2018/2019 proběhne ve st 4. a ve čt 5. dubna 2018 v hlavní budově 

ZŠ Podbělohorská vždy od 13.30 - 17.30 hod.

 

Potřebné doklady:

      - Rodný list dítěte

      - Občanský průkaz zákonného zástupce

      - Doklad o trvalém pobytu/bydlišti Vašeho dítěte (např. nájemní smlouva)

      - U dětí cizí státní přiíslušnosti je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR

     Abychom Vám ušetřili čas, stáhněte si z webových stránek "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" a "Zápisní list pro školní rok 2018/2019". Oba můžete doma v klidu vyplnit a k zápisu jenom přinést. Tiskopisy odevzdáte paní učitelce, která se bude u zápisu věnovat vašemu dítěti.

Ø  Žádost o přijetí - formulář bude k dispozici ve dnech zápisu ve škole nebo v elektronické podobě zde

Ø  Zápisní list - formulář bude k dispozici ve dnech zápisu ve škole nebo v elektronické podobě zde

K zápisu se v řádném termínu dostaví i děti, které měly na rok 2017/2018 povolený odklad povinné školní docházky.

Zápis dětí, kterým bude 1. září méně než 6 let:
Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1. 9. - 31. 12. 2012 a Vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského zařízení o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházk na školní rok 2018/2019 pro Vaše dítě, je potřeba nejpozději v den zápisu podat "Žádost o odklad povinné školní docházky" spolu s povinnými dokumenty:

Ø  Žádost o odklad povinné školní docházky - formulář bude k dispozici ve dnech zápisu ve škole

            nebo v elektronické podobě zde

Ø  Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, SPC)

Ø  Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro naši školu:

Kuncova 1580/1, 150 00 Praha 5

Tel. 251 611 803, 251 613 572

 

Podmínky přijetí do prvních tříd v Základní škole Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720

Školské obvody (spádové ulice školy): http://skoly.praha-mesto.cz/Pro-verejnost/Skolske-obvody .

1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu základní školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v dané městské části.

3. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v jiné městské části hlavního města Prahy.

4. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo hlavní město Praha.

 

Poznámky: 


V případě, že počet spádových dětí s přednostním právem na přijetí přesáhne kapacitu školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. Případné losování proběhne do 30. 4. 2018, bude o něm zhotoven a zveřejněn protokol.

Kritériem pro přijetí není pořadí, v jakém byly děti zapsány.

Kapacita I. ročníků ve školním roce 2018/2019 umožňuje přijmout 56 dětí.

6. března 2018

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy

 
Registrační čísla přijatých dětí budou uvedena v sekci "Aktuálně".

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 20. 6. 2018 od 17.00 hod.

      


                                                      

                                                    
                    


Zvonění ve škole a přestávky

Dopolední vyučování:

1. hodina  8:00 -  8:45
2. hodina  8:55 -  9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 11:00 - 11:45
5. hodina 11:55 - 12:40
 

   

 

© ZŠ Podbělohorská